skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FDHUP: Fast algorithm for mining discriminative high utility patterns

Lin, Jerry ; Gan, Wensheng ; Fournier-Viger, Philippe ; Hong, Tzung-Pei ; Chao, Han-Chieh

Knowledge and Information Systems, Jun 2017, pp.873-909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; E-ISSN: 02193116 ; DOI: 10.1007/s10115-016-0991-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...