skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deciphering Network Community Structure by Surprise (Network Community Detection)

Aldecoa, Rodrigo ; Marín, Ignacio; Ben-jacob, Eshel (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e24195 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024195

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...