skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Burden Sharing in the Funding of the UNHCR: Refugee Protection as an Impure Public Good

Roper, Steven D ; Barria, Lilian A

The Journal of Conflict Resolution, Aug 2010, pp.616-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002710364131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...