skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wage growth for the health care workforce: Projecting the affordable care act impact.(RESEARCH ARTICLE)

Parente, Stephen T. ; Feldman, Roger ; Spetz, Joanne ; Dowd, Bryan ; Baggett, Emily Egan

Health Services Research, April, 2017, Vol.52(2), p.741(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12498

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...