skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Arroyo-Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Jan-Jun 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692715X ; E-ISSN: 20277679 ; DOI: 10.11600/1692715x.1512404072015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...