skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The political reference point: How geography shapes political identity

Feinberg, Matthew ; Tullett, Alexa ; Mensch, Zachary ; Hart, William ; Gottlieb, Sara

PLoS One, Feb 2017, Vol.12(2), p.e0171497 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0171497

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...