skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Freestanding foils of nanotube arrays fused with metals

Poenitzsch, Vasiliki ; Slinker, Keith ; Miles, Dustin ; Miller, Michael ; Wei, Ronghua ; Coulter, Kent ; Gardner, Slade

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(20), pp.7080-7086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8414-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...