skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Técnica para solución de recurrencias, usada en el análisis de la complejidad de algoritmos recursivos

Montenegro Salcedo, Luis Emilio ; Alvarado Nieto, Luz Deicy

Tecnura, 01 December 2015, Vol.19(spe), pp.89-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-921X ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...