skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, Feb 2017, Vol.46(2), pp.300-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...