skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards an open grapevine information system

Adam-Blondon, A-F ; Alaux, M ; Pommier, C ; Cantu, D ; Cheng, Z-M ; Cramer, Gr ; Davies, C ; Delrot, S ; Deluc, L ; Di Gaspero, G ; Grimplet, J ; Fennell, A ; Londo, Jp ; Kersey, P ; Mattivi, F ; Naithani, S ; Neveu, P ; Nikolski, M ; Pezzotti, M ; Reisch, Bi ; Töpfer, R ; Vivier, Ma ; Ware, D ; Quesneville, H

Horticulture Research, Nov 2016, Vol.3, p.16056 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/hortres.2016.56

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...