skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A configurational approach to network topology design for product innovation

Ozkan-Canbolat, Ela ; Beraha, Aydin

Journal of Business Research, Nov 2016, Vol.69(11), p.5216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...