skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using high-pressure torsion to process an aluminum-magnesium nanocomposite through diffusion bonding

Kawasaki, Megumi ; Ahn, Byungmin ; Lee, Hanjoo ; Zhilyaev, Alexander ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Jan 14, 2016, Vol.31(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2015.257

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...