skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creationist and evolutionist views of South African teachers with different religious affiliations

Stears, Michèle ; Clément, Pierre ; James, Angela ; Dempster, Edith

South African Journal of Science, May/Jun 2016, Vol.112(5/6), pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20150226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...