skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ambiguity and Scientific Authority: Population Classification in Genomic Science

Panofsky, Aaron ; Bliss, Catherine

American Sociological Review, Feb 2017, Vol.82(1), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122416685812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...