skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of African American Parents' Racial Discrimination Experiences and Perceived Neighborhood Cohesion on their Racial Socialization Practices

Saleem, Farzana ; English, Devin ; Busby, Danielle ; Lambert, Sharon ; Harrison, Aubrey ; Stock, Michelle ; Gibbons, Frederick

Journal of Youth and Adolescence, Jul 2016, pp.1338-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0499-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...