skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why Border Enforcement Backfired

Massey, Douglas ; Durand, Jorge ; Pren, Karen

The American Journal of Sociology, Mar 2016, Vol.121(5), p.1557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/684200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...