skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid Ethical Assessment on Informed Consent Content and Procedure in Hintalo-Wajirat, Northern Ethiopia: A Qualitative Study

Abay, Serebe ; Davey, Gail ; Farsides, Bobbie ; Addissie, Thomas

PLoS One, Jun 2016, Vol.11(6), p.e0157056 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0157056

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...