skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín

Bolaños Florido, Leidy

Historia Crítica, Jan-Mar 2016, Issue 59, pp.190-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit59.2016.11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...