skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes

Powell, Emilia

International Organization, Fall 2015, Vol.69(4), pp.777-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818315000156

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...