skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnic Composition and Friendship Segregation: Differential Effects for Adolescent Natives and Immigrants

Smith, Sanne ; Mcfarland, Daniel ; Van Tubergen, Frank ; Maas, Ineke

The American Journal of Sociology, Jan 2016, p.1223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/684032

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...