skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Patrick to John F.: Ethnic Names and Occupational Success in the Last Era of Mass Migration

Goldstein, Joshua ; Stecklov, Guy

American Sociological Review, Feb 2016, Vol.81(1), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122415621910

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...