skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The New Role for the World Bank

Clemens, Michael ; Kremer, Michael

The Journal of Economic Perspectives, Winter 2016, Vol.30(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08953309 ; E-ISSN: 19447965 ; DOI: 10.1257/jep.30.1.53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...