skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changing Fortunes: Criminology and the Sociological Condition

Carrabine, Eamonn; Meer, Nasar (Editor) ; Leonard, Pauline (Editor) ; Taylor, Steve (Editor) ; O’connor, Henrietta (Editor) ; Offer, John (Editor)

Sociology, October 2016, Vol.50(5), pp.847-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038516645751

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...