skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing the pro-poor effect of different contracting schemes for health services on health facilities in rural Afghanistan

Alonge, Olakunle ; Gupta, Shivam ; Engineer, Cyrus ; Salehi, Ahmad ; Peters, David

Health Policy and Planning, Dec 2015, Vol.30(10), p.1229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02681080 ; E-ISSN: 14602237

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...