skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethanol and High-Value Terpene Co-Production from Lignocellulosic Biomass of Cymbopogon flexuosus and Cymbopogon martinii

Joyce, Blake ; Zheljazkov, Valtcho ; Sykes, Robert ; Cantrell, Charles ; Hamilton, Choo ; Mann, David ; Rodriguez, Miguel ; Mielenz, Jonathan ; Astatkie, Tess ; Stewart, C

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0139195 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0139195

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...