skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigate the Impacts of Community Values, Interpersonal Attraction on Sense of Virtual Community and Stickiness: Mediation of Sense of Virtual Community and Moderation of Community Type

Chang, Yu-Ling ; Wu, Hui-Pin

Xing Xiao Ping Lun, Fall 2015, Vol.12(3), pp.323-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18134483

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...