skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Testing Clausewitz: Nationalism, Mass Mobilization, and the Severity of War

Cederman, Lars-Erik ; Warren, T ; Sornette, Didier

International Organization, Oct 2011, Vol.65(4), pp.605-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000245

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...