skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

O valor do "egocard": afetividade e violência simbólica na rede Fora do Eixo 1/The value of "egocard" affectivity and symbolic violence in "Off-Axis network"

Da Fonseca, André

Revista FAMECOS, 2015, pp.94-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...