skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J ; Pourhassan, B ; Asadi, A

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Jan 2014, Vol.74(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...