skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Labor demand effects of rising electricity prices: Evidence for Germany

Cox, Michael ; Peichl, Andreas ; Pestel, Nico ; Siegloch, Sebastian

Energy Policy, Dec 2014, Vol.75, p.266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...