skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feeling What an Insect Feels

Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e108895 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...