skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compliant actuation based on dielectric elastomers for a force-feedback device: modeling and experimental evaluation

Vertechy, R ; Bergamasco, M ; Berselli, G ; Castelli, V ; Vassura, G

Frattura ed Integritá Strutturale, Jan 2013, Issue 23, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19718993 ; DOI: 10.3221%2FIGF-ESIS.23.05

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...