skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A temporal analysis of how entrepreneurial goal intentions, positive fantasies, and action planning affect starting a new venture and when the effects wear off

Gielnik, Michael ; Barabas, Stefanie ; Frese, Michael ; Namatovu-Dawa, Rebecca ; Scholz, Florian ; Metzger, Juliane ; Walter, Thomas

Journal of Business Venturing, Nov 2014, Vol.29(6), p.755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08839026 ; E-ISSN: 18732003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...