skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tales of Esnesv: Indigenous Oral Traditions about Trader‐Diplomats in Ancient Southeastern North America

Bloch, Lee

American Anthropologist, Dec 2018, Vol.120(4), pp.781-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1111/aman.13134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...