skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Composing applications with OntoCompo

Brel, Christian ; Renevier-Gonin, Philippe; Renevier-Gonin, Philippe (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 15, 2016

DOI: 10.1145/2044354.2044384

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...