skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Esses roquero não curte: performance de gosto e fãs de música no Unidos Contra o Rock do Facebook1/These rockers don't like: taste as performance and music fans at Facebook fanpage United Against Rock

Amaral, Adriana ; Monteiro, Camila

Revista FAMECOS, 2013, pp.446-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...