skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Separation of Sulfur Hexafluoride from a Nitrogen/Sulfur Hexafluoride Mixture Using a Polymer Hollow Fiber Membrane

Choi, Jae-Woo ; Lee, Soonjae ; An, Byungryul ; Kim, Song-Bae ; Lee, Sang-Hyup

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2014, Vol.225(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1807-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...