skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Politics of Pits and the Materiality of Mine Labor: Making Natural Resources in the American West

Rolston, Jessica

American Anthropologist, Dec 2013, Vol.115(4), p.582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1111/aman.12050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...