skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Has Management Studies Lost Its Way? Ideas for More Imaginative and Innovative Research

Alvesson, Mats ; Sandberg, Jörgen

The Journal of Management Studies, Jan 2013, Vol.50(1), p.128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...