skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement

Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

International Journal of Production Economics, Oct 2013, p.647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...