skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simplified MMSE Detectors for Turbo Receiver in BICM MIMO Systems

Han, Juan ; Tang, Chao ; Wang, Qiu-Ju ; Zhu, Zi-Yuan ; Tang, Shan

Journal of Computer Science and Technology, May 2013, Vol.28(3), pp.445-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1346-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...