skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Yu, Xue ; Zou, Hejian

PLoS One, Apr 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...