skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acceleration of Anthraquinone-Type Dye Removal by White-Rot Fungus Under Optimized Environmental Conditions

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2012, Vol.223(8), pp.4669-4677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1177-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...