skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Product Safety in the European Union

Gondárová, Jana ; Kovácová, Natália ; Stefanák, Peter

Studia Commercialia Bratislavensia, 2010, p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-010-0002-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...