skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gamna-Gandy Bodies of the Spleen Detected with Susceptibility Weighted Imaging: Maybe a New Potential Non-Invasive Marker of Esophageal Varices

Zhang, Jiuquan ; Tao, Ran ; You, Zhonglan ; Dai, Yongming ; Fan, Yi ; Cui, Jinguo ; Mao, Qing ; Wang, Jian; Mendelson, John E. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055626 ; PMCID: 3561306 ; PMID: 23383250

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...