skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A metasynthesis of qualitative studies regarding opinions and perceptions about barriers and determinants of health services' accessibility in economic migrants

Agudelo-Suárez, Andrés ; Gil-González, Diana ; Vives-Cases, Carmen ; Love, John ; Wimpenny, Peter ; Ronda-Pérez, Elena

BMC Health Services Research, 2012, Vol.12, p.461 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14726963 ; DOI: 10.1186/1472-6963-12-461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...