skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The wisdom of older technology (non)users

Knowles, Bran ; Hanson, Vicki

Communications of the ACM, 21 February 2018, Vol.61(3), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3179995

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...