skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A liberal-local hybrid peace project in action? The increasing engagement between the local and liberal in Timor-Leste

Wallis, Joanne

Review of International Studies, Oct 2012, Vol.38(4), pp.735-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105 ; DOI: 10.1017/S0260210511000787

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...