skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WHICH PROBLEMS TO SOLVE? ONLINE KNOWLEDGE SHARING AND ATTENTION ALLOCATION IN ORGANIZATIONS

Haas, Martine ; Criscuolo, Paola ; George, Gerard

Academy of Management Journal, Jun 2015, Vol.58(3), p.680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...