skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Economic Costs and Transport Benefits of Seoul's Industrial Land Use Controls

Jun, Myung-Jin

Urban Studies, Jun 2012, Vol.49(8), p.1791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...